ALFABET BRAILLE’A

Skorzystaj ze szkolenia z zakresu alfabetu Braille’a – pisma umożliwiającego zapisywanie i odczytywanie tekstów osobom niewidomym.

Co to jest alfabet Braille’a?

Alfabet ten został stworzony przez Louisa Braille’a. Umożliwia zapisywanie i odczytywanie tekstów osobom niewidomym. Podstawą, z której wyprowadza się cały system Braille’a jest sześciopunkt, nazywany znakiem tworzącym. System składa się ze znaków będących kombinacją sześciu wypukłych punktów, ułożonych w dwóch kolumnach po trzy punkty w każdej. Wzajemna kombinacja i rozmieszczenie wypukłych punktów w sześciopunkcie daje możliwość sześćdziesięciu czterech znaków. W brajlu można zapisać wszystko! Opracowano także matematyczną, fizyczną, chemiczną i muzyczną notację brajlowską. W brajlu wydaje się książki, czasopisma, kalendarze, ulotki, mapy, itp.

Książka brajlowska

Dla kogo są te szkolenia?

Szkolenia z zakresu alfabetu Braille’a przewidziane są dla:

 • nauczycieli pracujących z uczniami niewidomymi,
 • nowoociemniałych, którzy nadal chcą mieć możliwość czytania,
 • osób, w otoczeniu których są osoby znające pismo punktowe i posługujące się nim,
 • tych, którzy chcą poznać ciekawą metodę komunikacji.

Jaka jest tematyka szkoleń?

Program szkoleń z zakresu alfabetu Braille’a obejmuje następujące zagadnienia:

 • Ogól­ne wia­do­mo­ści o osobach niewidomych i pi­śmie punk­to­wym dla niewidomych.
 • Hi­sto­ria pisma dla nie­wi­do­mych.
 • Życie L. Braille?a – twórcy pisma punktowego dla niewidomych.
 • Po­zna­nie sze­ścio­punk­tu i nu­me­ra­cji punk­tów w sys­te­mie Bra­ill?a.
 • Do­pa­so­wa­nie pa­pie­ru i ry­si­ka do ta­blicz­ki do pisania.
 • Wybór maszyny do pisania brajlem i dopasowanie do niej papieru.
 • Po­zna­nie al­fa­be­tu braj­low­skie­go.
 • Po­zna­nie liter i cyfr.
 • Znaki prze­stan­ko­we.
 • Licz­by arab­skie i rzym­skie.
 • Za­pi­sy­wa­nie dzia­łań ma­te­ma­tycz­nych.
 • Pre­zen­ta­cja sprzę­tu elek­tro­nicz­ne­go do zapisu i odczytu brajlem.
 • Za­sto­so­wa­nie alfabetu Braille’a w życiu co­dzien­nym.

Szkolenia obejmują zarówno część teoretyczną, jak i zajęcia praktyczne, z przewagą tych ostatnich.

Gdzie odbywają się niniejsze szkolenia?

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach dydaktycznych lub indywidualnie w naszej sali szkoleniowej w Katowicach lub innej na terenie całego kraju, bądź w miejscu zamieszkania osób szkolonych.

Kto prowadzi szkolenia z zakresu alfabetu Braille’a?

Prowadzący szkolenia to osoby doświadczone, kompetentne, pracujące z osobami niepełnosprawnymi, a także praktycy przekazywanych umiejętności. Prowadzący to osoby niewidome.

Jak długo trwa szkolenie?

Szkolenie trwa od około 25 do około 120 godzin dydaktycznych. Zależy to od potrzeb, programu i możliwości psychofizycznych osób szkolonych.

Chcesz bonus?

Po zakończonym szkoleniu, przez 30 dni Możesz wybrać jedną z opcji i:

 • Skorzystać z bezpłatnej opieki mentora, który telefonicznie, przez SMS bądź przez komunikator Skype pomoże Ci w rozwianiu wątpliwości związanych z omawianym na szkoleniu materiałem.
 • 3 razy skorzystać z bezpłatnej porady telefonicznej w sprawach związanych z tematyką szkolenia.
 • Zamówić kolejne nasze szkolenie i otrzymać jego 5% godzin dodatkowo gratis. Tutaj Możesz zobaczyć naszą pełną ofertę.


Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)Komentarze są zamknięte.