REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ALFA PRIM

Share Button

Regulamin sklepu Internetowego ALFA PRIM z dnia 1 października 2017r., określający warunki jego działania.

OPERATOR SKLEPU

Napis Instytut ALFA PRIM.

Sklep internetowy ALFA PRIM jest prowadzony przez firmę Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM Krzysztof Wostal z siedzibą w Katowicach, 40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10/1, tel.: 32 601 22 20, 720 321 321, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 645-17-59-807, REGON: 240136305, zwany dalej „ALFA PRIM”.

SŁOWNICZEK:

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 • Album mp3 – płyta w wersji cyfrowej w formacie plików mp3. Zawiera ona wszystkie Utwory mp3 znajdujące się na płycie w formie jednego pliku do ściągnięcia.
 • Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie głównej Sklepu Internetowego ALFA PRIM oraz przez formularz kontaktowy za pośrednictwem sieci Internet pod adresem http://www.alfaprim.com.pl/kontakt.
 • Ebooki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub EPUB bądź w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Sklep Internetowy ALFA PRIM. Ebooki sprzedawane mogą być w postaci plików cyfrowych lub w postaci nośników pamięci typu płyty CD itp.
 • EPUB – (electronic publication) – format zapisu książki elektronicznej, którą można odczytać za pomocą np.:
  • Aplikacje iBooks i Voice Dream Reader dla urządzeń z systemem iOS (Apple).
  • Aplikacja Cool Reader w wersji 3.1.2-27 lub wyższej dla urządzeń z systemem Android (włączone wbudowane style dokumentu).
  • Przeglądarka Firefox (Windows, Mac OS X, Linux) z zainstalowanym dodatkiem EPUBReader.
  • Program Adobe Digital Editions (Windows, Mac OS X) – bezpłatny czytnik e-booków firmy Adobe na komputery.
  • Program Calibre (Windows, Mac OS X) – bezpłatny czytnik do pobrania ze strony
   Calibre
   .
 • Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego ALFA PRIM, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 • Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym ALFA PRIM w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964, nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 • PDF – (Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.
 • Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do operatora sklepu podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
 • Sklep Internetowy ALFA PRIM – prowadzony przez Instytut ALFA PRIM sklep internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://alfaprim.com.pl/sklep, zwany dalej „sklep internetowy”.
 • Strona produktu – strona w Sklepie Internetowym ALFA PRIM, na której przedstawione są informacje na temat produktu.
 • Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: Ebooki, utwory mp3, albumy mp3.
 • Utwór mp3 – utwór w wersji cyfrowej w formacie mp3.

§ 1 – Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także zasady świadczenia usługi rezerwacji.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itp.
  2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności do jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym do dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 5. ALFA PRIM w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 7. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego jest nieodpłatne.

§ 2 – Rejestracja.

 1. W celu dokonania zakupu w sklepie internetowym nie jest wymagana rejestracja. Jednakże dla prawidłowego przebiegu zakupu niezbędne jest podanie pod czas procesu zakupu – na etapie płatności adresu poczty elektronicznej oraz imienia i nazwiska.

§ 3 – Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego ALFA PRIM.

 1. Aby przeglądać strony produktów w sklepie Internetowym ALFA PRIM należy wejść na stronę pod adresem https://alfaprim.com.pl/sklep/ i wybrać odpowiedni produkt z katalogu dostępnych produktów.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane ALFA PRIM za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
 3. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 niniejszego regulaminu.
 4. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

§ 4 – Informacje o produktach.

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71. Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich oraz zawierają koszty dostawy na terenie Polski. Koszty dostawy po za granice Polski klient ustala indywidualnie z Biurem Obsługi Klienta przed dokonaniem zakupu. Koszty te zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i kraju docelowego dostarczenia towaru.
 3. ALFA PRIM zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 5 – Warunki realizacji zamówień.

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. Wejść na stronę sklepu Internetowego pod adresem https://alfaprim.com.pl/sklep/ i wybrać produkt z dostępnego asortymentu.
  2. Wybrać przycisk/łącze do dokonania płatności lub równoważny.
  3. Wybrać formę płatności.
  4. Wypełnić wymagane pola, zaakceptować regulamin płatności i kliknąć przycisk zapłaty.
 3. ALFA PRIM uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Instytutowi ALFA PRIM oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, wskazany w trakcie procesie zamawiania i płacenia – nie później niż w ciągu 24 )dwadzieścia cztery) godzin wysłana będzie informacja z odsyłaczem do produktu lub z załącznikiem w przypadku pliku nie przekraczającego wielkością 5MB. W przypadku zakupu produktów nie będących w wersji elektronicznej w niniejszej wiadomości klient zostanie zapytany o adres dostawy. Dalsze ustalenie w tej sprawie może przebiegać za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 6. ALFA PRIM zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  1. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  2. co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;
  3. ma więcej niż dwa zamówienia oczekujące na odbiór we wskazanej placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem kuriera.
  4. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z przyczyn niezależnych od ALFA PRIM, ALFA PRIM poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. W przypadku, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa, ALFA PRIM anuluje zamówienie (ALFA PRIM będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia, jednakże zwróci klientowi całą zapłaconą przez niego kwotę w terminie trzech dni roboczych”. Klient zostanie powiadomiony o tym na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
  6. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, ALFA PRIM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§ 6 – Modyfikacje zamówienia.

 1. Zmian w zamówieniu można dokonywać poprzez Biuro Obsługi Klienta.

§ 7 – Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia.

 1. Podstawowymi metodami płatności w sklepie Internetowym są przelew bankowy i płatność kartą.
 2. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu płatności na rachunku ALFA PRIM.

§ 8 – Czas realizacji zamówień.

 1. ALFA PRIM na stronie produktu zamieści informacje na temat czasu i sposobu dostawy przedmiotu zamówienia.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres w trakcie kontaktu z Biurem Obsługi klienta.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej albo firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres w trakcie kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.
 4. Dostawa na adres poczty elektronicznej następuje do 24 (dwadzieścia cztery) godzin od złożenia zamówienia.
 5. ALFA PRIM nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego, lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 – Warunki reklamacji.

 1. ALFA PRIM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna produktu zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Reklamowany towar należy przesłać na adres firmy razem z dowodem zakupu (potwierdzenie przelewu, faktura), i pismem reklamacyjnym.
 2. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego towaru . Po tym czasie ALFA PRIM powiadomi Konsumenta o decyzji w sprawie reklamacji. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji ALFA PRIM skontaktuje się z Konsumentem w celu ustalenia dalszego postępowania: naprawy reklamowanego towaru, jego wymiany na nowy (taki sam lub podobny), obniżenia jego ceny lub zwrotu Konsumentowi pieniędzy – tylko jeśli wada zakupionego towaru jest istotna. Podstawa prawna rękojmi: Kodeks Cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm.

§ 10 – Warunki gwarancji.

 1. ALFA PRIM gwarantuje, że zakupione produkty są zgodne z opisem zamieszczonym na stronach produktów w sklepie Internetowym.

§ 11 – Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy.

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Instytutowi ALFA PRIM produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, a także jego cechy i funkcjonowanie. ALFA PRIM zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 6. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt ALFA PRIM, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części do ALFA PRIM osobiście, Pocztą Polską lub za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 8. ALFA PRIM nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 12 – Zwrot należności Klientom.

 1. ALFA PRIM dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  1. anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  2. zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;
  3. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 2. W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Instytut ALFA PRIM może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. ALFA PRIM dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:
  1. z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  2. przy odbiorze u kuriera lub na Poczcie Polskiej.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ALFA PRIM nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania ALFA PRIM numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle ALFA PRIM takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. ALFA PRIM nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz ALFA PRIM zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

§ 13 – Promocje.

 1. Ewentualne promocje opisane są na stronach produktów.

§ 14 – Dane osobowe.

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez ALFA PRIM danych osobowych podanych przez niego w procesie składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez ALFA PRIM danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez ALFA PRIM usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Instytut Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM Krzysztof Wostal z siedzibą w Katowicach, 40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10/103, tel.: 32 601 22 20, 720 321 321, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 645-17-59-807, REGON: 240136305.
 3. ALFA PRIM przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez zgłoszenie do Biura Obsługi Klienta.
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności ALFA PRIM i znajdują się pod adresem https://alfaprim.com.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci/.

§ 15 – Postanowienia końcowe.

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. ALFA PRIM dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże ALFA PRIM nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie ALFA PRIM nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie ALFA PRIM statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a ALFA PRIM rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby ALFA PRIM.
 10. ALFA PRIM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez ALFA PRIM, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 11. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia działania sklepu Internetowego, to jest 15 października 2016r.

Zainteresowało Cię to? Chcesz się dowiedzieć więcej? Napisz teraz!

Podaj prosimy:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres poczty elektronicznej 'e-mail' (wymagane)

Temat wiadomości 'w jakiej sprawie Piszesz' (wymagane)

Treść wiadomości (wymagane)

Share Button


Komentarze są zamknięte.